OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Gmina Warta
Gmina Warta
Redaktor: Robert S.   
08.02.2009.

 

Gmina Warta leży w zachodniej  części województwa Łódzkiego,  w północnej  części powiatu Sieradzkiego. Przez gminę przepływa rzeka Warta  trzecia co do długości w Polsce, która wchodzi w skład dorzecza rzeki Odry. Gmina sąsiaduje z gminami: Pęczniew, Dobra, Goszczanów, Błaszki, Wróblew, Sieradz, Szadek, Zadzim. Gmina Warta położona jest 60 km. na zachód od aglomeracji łódzkiej.

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 83, stanowiąca połączenie między Sieradzem a Turkiem, która krzyżuje się w miejscowości Warta z drogą wojewódzką nr 710, biegnącą z Łodzi w kierunku zachodnim.

Gmina Warta  zajmuje obszar o powierzchni 253 km2. Znaczącą część stanowią użytki rolne, które zajmują łącznie 15.845 ha (wg stanu na rok 2003 ). Te z kolei łączą w sobie 12.826 ha gruntów ornych, 65 ha sadów, 1948 ha łąk oraz 1006 ha pastwisk trwałych. 4602 ha powierzchni gminy zajmują lasy i grunty leśne.

Gmina Warta leży w sferze oddziaływania aglomeracji łódzkiej oraz Miasta Sieradz. Położenie w strefie oddziaływań miasta Łódź i Sieradza jest dla Gminy Warta ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, swoiste „promieniowanie” czynników prorozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające te tereny. Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, a skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka.
mapka gminy

 

        Pod względem geograficznym okolice Warty przedstawiają dość interesujący obraz. Teren otaczający miasto jest równiną, lekko urozmaiconą niskimi piaskowymi pagórkami, pozostałościami okresu polodowcowego. Ten równinny , a nawet miejscami zupełnie płaski teren, zmienia się w najbliższej styczności z miastem. Warta leży na terenie wyraźnie pagórkowatym, stanowiąc jakby wyspę w otaczającej ją równimmej okolicy. Na południe i na zachód od Warty rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 189 m n. p .m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n. p .m. W odległości ok. 2 km od miasta przepływa jedna z głównych rzek Polski - Warta. Jej długość wynosi 762 km a powierzchnia dorzecza  53 710 km kw.

        Korzystne warunki klimatyczne panujące w tym regionie ułatwiają uprawę roli i przyspieszają prace polowe. Wysokie temperatury wiosenne sprzyjają rozwojowi bardzo popularnego w gminie ogrodnictwa i uprawy wczesnego ziemniaka.

        Obszar okolicy Warty wchodzi w skład Wysoczyzny Złoczewskiej, jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych. Jej krajobraz kształtuje przede wszystkim Dolina Warty i polodowcowe wzgórza moreny czołowej.

        Ważnym elementem krajobrazu i topografii gminy jest  zbiornik zalewowy Jeziorsko.Zbiornik rozciąga się na długość 17 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3 km. Jeziorsko jest ostoją ptactwa wodno-błotnego. Południowa części zbiornika objęta jest ochroną rezerwatową. Pojawiają się tu różnorodne gatunki ptaków. Ptaki obierają  miejsca lęgowe, odpoczywają, żerują w okresie przelotów, bądź przebywają tu cały rok. Najliczniejsze gatunki lęgowe Jeziorska to mewa śmieszka, kormoran czarny, rybitwa zwyczajna, czajka, zausznik i rycyk, ale spotkać tu można również czapla purpurową, czaplę białą, orła bielika, błotniaka łąkowego i wiele innych gatunków ptaków. Łącznie w latach istnienia zbiornika zaobserwowano ponad 230 gatunków ptaków.

        Lasy zajmują około 18 % powierzchni gminy. Są mało zróżnicowane pod względem siedliska. Występują tu głównie siedliska boru śwież ego i suchego z sosną jako gatunkiem dominującym. Występują tu również drzewostany, które ze względu na unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe włączono do Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.