OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Turystyka
Turystyka
Redaktor: Robert S.   
23.01.2009.

                                                                      Turystyka

 

 

 

Krajobraz i rzeźba terenu

Gmina Warta leży u zbiegu dwóch mezoregionów geograficznych należących do makroregionu Niziny Południowo-wielkopolskiej w pod prowincji Nizin Środkowopolskich. Teren gminy w części środkowej wraz z doliną rzeki Warta należy do Kotliny Sieradzkiej. Wschodnia część gminy znajduje się w obrębie Wysoczyzny Łaskiej, fragment południowy –do Wysoczyzny Złoczewskiej, zaś niewielki obszar na zachodzie do Wyżyny Tureckiej. Teren gminy i miasta stanowi rozległą, lekko falistą równinę morenową, z zachowanymi ostańcowymi piaszczystymi i piaszczysto-żwirowymi wzgórzami morenowymi. Powierzchnia terenu zbudowana jest głównie z czwartorzędowych zlodowacenia środkowopolskiego o zmiennej miąższości. W części spągowej występują piaski polodowcowe i żwiry, niżej zaś zalegają pokłady glin zwałowych. Wyspowo występują osady żwirowo piaszczyste moren czołowych lodowca stadiału warciańskiego. Równinę morenową przecina dolina rzeki Warty oraz jej dopływy. W dnach doliny i obniżeń zalegają współczesne utwory holoceńskie.

 

Obszar gminy posiada średnio urozmaiconą rzeźbę terenu określaną jako płasko równinną oraz nisko falista i nisko pagórkowata. Przeważająca część gminy jest położona na rozległych terenach równinnych. Teren równinny zmienia się w najbliższej styczności z miastem - Warta leży na obszarze wyraźnie pagórkowatym. Na południe i na zachód od miasta rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 89 m n. p m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n. p. m.

 

Lasy w gminie Warta zajmują 4622 ha, co stanowi około 18,4% jej powierzchni. Rosną głównie w jej wschodniej części, na słabych piaszczystych glebach. Są one mało zróżnicowane. Występują tu głównie siedliska boru świeżego i suchego z sosną jako gatunkiem dominującym. Część obszarów leśnych w Mieście i Gminie Warta ma status lasów chronionych. Kompleks leśny w rejonie Rossoszycy, Miedźno wchodzi w skład systemu ESOCH (Ekologiczny System Obszarów Chronionych), którego fragmentem jest Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący południowo-wschodni kraniec gminy.

 

 Mała powierzchnia oraz nierównomierne rozłożenie obszarów leśnych nie gwarantują zachowania właściwej równowagi biocenotycznej, dlatego też w interesie mieszkańców miasta i gminy jest zwiększenie  lesistości obszaru.

 

Z uwagi na dużą odległość od Kalisza i położenie Sieradza na południe od gminy oraz małą ilość emitowanych pyłów i gazów z zakładów przemysłowych stan zdrowotny drzewostanów określany jest jako dobry.

 

Walory przyrodniczo- krajobrazowe oraz obszary  i obiekty chronione

Teren Gminy i Miasta Warta charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi i widokowymi z uwagi na jego urozmaicenie. W procesie rozwoju obszaru wyodrębniło się kilka wyraźnych makrostruktur funkcjonalno-przestrzennych charakteryzujących się właściwymi dla nich tylko cechami:

  • zbiornik retencyjny ,,Jeziorsko” wraz z rezerwatem ornitologicznym na obszarze wód i nieużytków tzw. cofki, będącym ostoją ponad 200 gatunków ptaków,
  • pradolina rzeki Warta osiągająca na obszarze gminy szerokość 4 km,
  • Nadwarciański Obszar  Chronionego Krajobrazu, w którego skład wchodzą kompleksy leśne o charakterze naturalnym,
  • obszary monostruktur rolniczych o najlepszych pod względem właściwości fizykochemicznych glebach, zlokalizowane na zachodnim tarasie nadzalewowym rzeki Warty oraz we wschodniej części gminy na gruntach wsi Rossoszyca, Rożdżały, Lipiny, Miedze, Grabinka, Mogilno,
  • tereny zagrożenia powodziowego oraz występowania inwersji termicznych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty,
  • obszary najwyższej ochrony wód podziemnych (ONO) w północnej części gminy.

 

Rezerwat ornitologiczny ,,Jeziorsko” został utworzony w 1998r. na podstawie Rozp. MOŚZNiL (Dz. U. Nr 166, poz. 1219). Obejmuje on części akwenu wodnego zbiornika Jeziorsko wraz z przyległymi terenami. W granicach gminy zajmuje on 1300,98 ha gruntów, natomiast na terenie miasta Warta-58,96 ha. Pozostałe 990,67 ha położone jest w granicach administracyjnych gmin Pęczniew. Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika zaporowego ,,Jeziorsko” wraz z ostojami wielu ptaków wodnych i wodno-błotnych. Bogata awifauna przelotna pozwala zaliczyć rezerwat Jeziorsko do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Stwierdzono około 250 gatunków ptaków, w tym 150 lęgowych.

Na terenie gminy planuje się utworzenie rezerwatu przyrody :,,Rossoszyca’- rezerwat o charakterze leśnym.

 

Ochroną prawną objęte są też 32 pomniki przyrody. Z innych ciekawych przyrodniczo i krajobrazowo form należy wymienić także użytki ekologiczne :,,Mazur”- odcinek rzeki o tej samej nazwie oraz ,,Kamionacz I” i ,,Kamionacz II”- bagna śródleśne.

 

 

Klimat

Średnia roczna temperatura powietrza w gminie Warta wynosi ok. 80C. Najzimniejszym miesiącem jest luty zaś najcieplejszym – lipiec. Przeciętna długość okresu wegetacyjnego wynosi o. 225 dni, a średnie roczne opady- w granicach 570 mm nie przekraczają poziomu 600mm. Nadmiar wody notowany jest w lutym i marcu, natomiast latem i jesienią często występuje jej deficyt. Dominują wiatry zachodnie o prędkości 2-4 m/s, a zimą do 8 m/s. Z uwagi na przewagę terenów o głębokim poziomie zwierciadła wód gruntowych oraz znaczne wyniesienie obszaru występują dobre warunki termiczno-wilgotnościowe. Niewielkie nachylenie powierzchni terenu powoduje optymalne warunki solarne oraz dobre przewietrzanie.