OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Redaktor: Krzysiek K.   
17.01.2013.

W związku z  nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowelizacja w/w ustawy jest konsekwencją dostosowania przepisów krajowych do prawa Unii Europejskiej.

 

Rada Gminy i Miasta w Warcie, realizując obowiązki wynikające z nowelizacji w/w ustawy, podjęła następujące uchwały:

 

- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Pobierz uchwałę

 

- w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Warta

Pobierz uchwałę

 

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Pobierz uchwałę

 

-terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Pobierz uchwałę

 

-metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie;

Pobierz uchwałę

 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz uchwałę

 

Pobierz wzór deklaracji

 

 

 

 

 Do dnia 30 kwietnia 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy i Miasta w Warcie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości – Gmina

od 1 lipca 2013r. naliczać będzie przedmiotową opłatę tj. od mieszkańca lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałej od pojemnika.

 

Na terenie Gminy i Miasta Warta obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

 

Selektywną zbiórką objęte zostaną następujące frakcje odpadów komunalnych:

- szkło,

- tworzywa sztuczne,

- papier,

- opakowania wielomateriałowe,

- metal,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i zużyte akumulatory,

- zużyte opony.

 

Właścicielom nieruchomości, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępnione zostaną worki na następujące frakcje odpadów:

 

- worek żółty z przeznaczeniem na papier, tworzywa sztuczne, metal;

 

- worek biały z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe;

 

- worek brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.

Możliwe jest również, w zależności od warunków, kompostowanie odpadów zielonych – roślinnych w przydomowym kompostowniku.

Zużyte baterie należy wrzucać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych,  m.in. w szkołach, urzędach lub przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych. 

Wykaz szkół

Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą dostarczać je do aptek na terenie Gminy oraz przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Wykaz aptek

Zmiany w modelu gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowane są koniecznością sprostania przez nasz kraj wymogom Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, dotyczącym w szczególności – osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Konsekwencją nieosiągnięcia wymaganych efektów – będą wysokie kary, które zapłacą Gminy – a więc my sami.

Tym samym zakłada się, że wdrożenie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynie korzystnie na jego uszczelnienie, poprawi skuteczność selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz całkowicie wyeliminuje nielegalne składowiska odpadów.

Gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, pozostałościami po procesie sortowania oraz odpadami ulegającymi biodegradacji odbywać się będzie w obrębie regionów gospodarki odpadami, określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Powyższe umożliwi prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi od momentu ich wytworzenia przez właścicieli nieruchomości, odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę, po zagospodarowanie na odpowiednich instalacjach.

 

 

 

Poniżej ulotka informacyjna:

Pobierz wzór deklaracji

 

 


Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Warta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
"ORLI STAW"

Orli Staw 2
62-834 Ceków
POLSKA

Godziny urzędowania:
Pon. - Pt. / 7:30 - 15:30

Kontakt telefoniczny:
tel.: +48 (62) 763 56 50
fax: +48 (62) 763 56 51

e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Stacja Przeładunku Odpadów
ul. Dzigorzewska 4

98-200 Sieradz
tel. +48 (43) 6565066
e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku:

 

IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

36,2% < 75,0%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

13,6% > 10,0%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

100% > 30,0%

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku:

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skŁadowania

40,4% < 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

19,9% > 12%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100% > 36%

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku:

 

IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

41,8% < 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

26,0%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

100%

 

Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku:

IV. osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania9)

37,9% < 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%]

30,7%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) [%]

100%

 

 Osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku:

 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) [Mg]

344,044

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]

2441,106

 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) [%]

31,8

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

39,9

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg]

71,820

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych
w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]

71,820

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100

Adres Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK

 

98-290 Warta

ul. Garncarska 18

tel. +48 (43) 829 41 69
 
 
 
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Warty wpisanych do rejestru działalności regulowanej
 
 

Tabela rodzajów posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych

 

 

Program usuwania azbestu

 

 

Dodatkowych informacji szukaj w Urzędzie GiM Warta

telefon: (43)828-71-05