OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Redaktor: Krzysiek K.   
04.09.2017.

Image                                          

Warta, dn.04.09.2017 r.                                 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko”

 

 

Gmina i Miasto Warta zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

 

Zamawiający:

Nazwa

Gmina i Miasto Warta

Forma prawna

Wspólnota samorządowa

Numer REGON

0730934542

Numer NIP

8272139526

 

Dane teleadresowe Zamawiającego:

Adres do korespondencji

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

E-mail

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Tel.

43 828 71 16

Godziny pracy

7.30-15.30

Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)

Karina Brodzicka

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Tytuł zapytania

Wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko”

 

 

Publikacja zapytania

Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl, www.gimwarta.pl  oraz w siedzibie Zamawiającego.

Charakter prawny zapytania

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.      sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową;

2.       reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3.      sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych robót i kontrolowanie jakości materiałów, celem uniemożliwienia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;

4.      sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez sporządzenie odpowiednich wpisów do dziennika budowy;

5.      uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych;

6.      wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

7.      wstrzymywanie dalszego prowadzenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie;

8.      wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej realizacji zadania;

9.      sprawdzanie i dokonywanie odbioru skończonych elementów robót, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokołach odbiorów częściowych oraz potwierdzanie wykonania robót na (po sprawdzeniu) fakturach wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części robót;

10.  sprawdzanie dokonywanie odbioru robót objętych odbiorem końcowym – w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy;

11.  uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę;

12.  inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego oraz w sytuacjach wymagających nagłego rozstrzygnięcia;

13.  dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy.

 

Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa

Art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 ze zm.).

 

 

Zakres inwestycji podlegającej nadzorowi inwestycyjnemu obejmuje:

1.      Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

 

Wartość kosztorysowa powyższych robót wynosi :  1 589 933,9 zł brutto.

 

Szczegółowy opis inwestycji został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko zamieszczonego w BIP Gminy i Miasta Warta w Dniu 04.08.2017 r. Adres strony internetowej www.bip.gimwarta.pl , zakładka przetargi.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

 

- Miejsce realizacji zamówienia: Jeziorsko, Ostrów Warcki, gm. Warta

- Termin realizacji zamówienia: od dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego po jego wykonaniu i odbiorze końcowym, przy czym zakłada się , że inwestycja będzie realizowana w czasie 20.09.2017r.  – 15.05.2018r.

 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Zał.  Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

2.      Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia;

3.      Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu;

4.      W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

5.      Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

 

 

Do oferty (zał. Nr 1) należy dołączyć:

 

a)         Uprawnienia budowlane Wykonawcy wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa;

b)        Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym ( zał.  nr 2)

c)         Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków  ( zał.  nr 3)

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1)   Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę, jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

2)   Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.

3)   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4)   Cenę oferty należy podać w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy ( dwa miejsca po przecinku.

 

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1) cena ofertowa - 90%

2) termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego

w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego - 10%

Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Kryterium „cena ofertowa”:

 

Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

  Cn

wartość punktowa = -----------x 90 pkt

  Cb

 

Cn –cena ofert najniższej

Cb –cena oferty badanej

Kryterium „termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie

Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania przez

Zamawiającego”

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego wynosi 2 dni robocze.

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty:

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu

wezwania przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 0 pkt

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu

wezwania przez Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 10 pkt

Oferta, w której zostanie wskazany termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę dłuższy niż 2 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego będzie zostanie odrzucona.

Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów

w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

1.      Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia   12.09.2017r. do godz. 1500 w kopertach zatytułowanych „Wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko” w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

9. TERMIN WYBORU OFERTY. POWADOMIENIE OFERENTÓW

 

1.      Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

3.      Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu  13.09.2017 r. do godz. 15.00.

4.      O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów pocztą elektroniczną.

5.      W terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

 

 

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Oferta cenowa (zał. nr 1);

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym ( zał. nr 2)

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków  ( zał.  nr 3)

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Warta

/-/ Jan Serafiński

 

 

Do pobrania załączniki:

 

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf