OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Realizowane projekty
Realizowane projekty | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
07.10.2009.

Image

Gmina i Miasto Warta

otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Tytuł Projektu:

„Doposażenie budynku remizy OSP Glinno pełniącego funkcję społeczno-kulturalną

poprzez zakup krzeseł oraz kuchni gazowej”

Data realizacji projektu: 01.07.2017r. – 15.09.2017r.

Cel projektu:

 

doposażenie remizy OSP poprzez zakup krzeseł oraz kuchni gazowej. Integracja lokalnej społeczności wsi, pobudzenie świadomości lokalnej i kulturowej, podnoszenie atrakcyjności i doposażenie obiektu o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej.

Data realizacji projektu: 01.07.2017r. – 29.09.2017r.

 

Tytuł Projektu:

„Mały Zagajewski Amfiteatr

miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew”

Cel projektu:

Integracja lokalnej społeczności wsi Zagajew, poprzez powstanie małego Zagajewskiego Amfiteatru oraz pobudzenie aktywności 

 

obywatelskiej do samodzielnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Celem działania jest również podnoszenie atrakcyjności i unowocześniania bazy kultury wspierającej wydarzenia kulturalne.

 

„Projekty  współfinasowane z budżetu Samorządu Łódzkiego”

  Image

Zobacz galerię z Dożynek w Glinnie

"Mały Zagajewski Amfiteatr

miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców

wsi Zagajew”

 

 

W niedzielne popołudnie, 20 sierpnia bieżącego roku odbyły się uroczystości dożynkowe zorganizowane przez Gminę i Miasto Warta. Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Glinno. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się przejściem korowodu dożynkowego przy akompaniamencie orkiestry dętej z Sieradza i Warty - pod batutą Damiana Michaluka.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy OSP Glinno, gdzie rozpoczęła się msza święta. Honory starostów pełnili Jolanta Łężak i Radosław Rymarz. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła wystąpieniem gości zaproszonych Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym pierwsze miejsce otrzymał wieniec gospodarzy czyli sołectwa Glinno, II miejsce sołectwo Lasek, III miejsce sołectwo Dzierzązna.

Występy na scenie rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Włyniu, następnie zespół śpiewaczy „Jezioranki” i „Małe Jezioranki” a zaraz po nich swój występ zaprezentowali „Grażyna Gino Band” oraz „Warta Folk Band”. Przybyli goście mieli również okazję poznać smak regionalnych potraw przygotowanych przez Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Wsi z terenu gminy. Gwiazdą wieczoru był Zespół MARKUS P.

Dożynki Gminne w Glinnie współfinansowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - projekt „Doposażenie budynku remizy OSP Glinno pełniącego funkcję społeczno-kulturalną poprzez zakup krzeseł oraz kuchni gazowej”.

 

 

Inwestycje zrealizowane w latach 2010-2011 z udziałem funduszy unijnych

 

1.Budowa obiektów sportowych w Proboszczowicach.

Image 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

 

W 2010 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych w miejscowości Proboszczowice dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucją zarządzającą był Urząd Marszałkowski. W ramach kompleksu wybudowano mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej do piłki siatkowej i koszykówki wraz z wyposażeniem. Obok boisk wybudowano sanitariaty oraz część magazynową oraz miejsca parkingowe. Całość kompleksu ogrodzono siatką wraz z bramą i furtką. Ponadto teren wyposażono w urządzenia małej architektury tj. w ławki oraz kosze na śmieci. Obiekty są ogólnodostępne, służące dzieciom, młodzieży i mieszkańcom Proboszczowic i pobliskiej Warty oraz okolicznym wioskom.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Wartość projektu: 457.225,72 zł.

Dofinansowanie: 281.081,00 zł.

 

2. Utworzenie świetlicy wiejskiej z urządzeniami zabawowo - rekreacyjnymi w miejscowości Dzierzązna.

W 2011 roku oddano do użytku świetlicę wiejską wraz z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowości Dzierzązna dofinansowanej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z funduszy unijnych. Instytucją zarządzającą był Urząd Marszałkowski. W ramach inwestycji wykonano remont dotychczasowego budynku świetlicy, dobudowano sanitariaty wraz z węzłem sanitarnym. W remontowanej świetlicy wybudowano kuchnię i salę biesiadną. Zakupiono wyposażenie kuchni, stoły, krzesła stół do tenisa stołowego oraz rakietki. Na zewnątrz wybudowano grill z zadaszeniem, plac zabaw z zabawkami dla dzieci, ustawiono ławki. Całość terenu świetlicy ogrodzono płotem wraz z bramą i furtkami i założono trawniki.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi 313,322,323

Wartość całkowita projektu:504.453,15 zł.

Dofinansowanie: 310.114,00 zł.

 

3. Budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody w m. Grabinka.

W ramach inwestycji została zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Grabince. Zamontowano nowe okna i drzwi oraz ocieplono budynek i pomalowana została elewacja. W środku budynku po założeniu płytek ceramicznych na ścianach i podłodze zainstalowano urządzenia technologiczne tj. trzy filtry, chlorator, pompy, promienni uv. Wykonano zbiornik wody czystej o pojemności 200 m3, kanał wód popłucznych oraz sieci międzyobiektowe. Ponadto zmodernizowano dwie studnie głębinowe oraz przeprowadzony został nowy kabel zasilający nn. Całość została ogrodzona wymieniona siatką ogrodzeniową oraz zamontowano nową bramę i furtkę. Inwestycja obejmowała również wybudowanie sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 60 mm w miejscowościach Rożdżały, Rossoszyca, Borek lipiński, Lipiny, Kolonia Lipiny, Mogilno  o łącznej długości 14,94 km

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość całkowita projektu: 2.065.428,59 zł.

Dofinansowanie: 826.342 zł.

 

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od Kolonia Socha- Ustków

Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 2550 mb. i o szerokości 4 m. wraz z obustronnymi poboczami.

Wartość inwestycji 624 974, 00 zł

Dotacja: 175 00,00 zł.

 

5. Budowa  Przystani kajakowej „Warta”.

Image 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w Gminie Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - Łódź). W ramach projektu planuje się wykonanie nabrzeży miejsc do wyciągania sprzętu na końcu starorzecza biegnącego od lewego brzegu istniejącego koryta rzeki, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz drogi krajowej Warta - Łódź. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie przystani kajakowej na rzece Warcie w Warcie. Przystań ma obsługiwać wodniaków korzystających z rz. Warty, jak i służyć lokalnym mieszkańcom jako miejsce sportu i rekreacji. Przewiduje się zlokalizowanie nabrzeży (z miejscami do wyciągania sprzętu pływającego) wykonanych z grodzi tworzywowych z oczepem drewnianym, na końcu starorzecza, w strefie istniejącego wału przeciwpowodziowego. Między nabrzeżami planuje się wykonanie naturalnych slipów do wyciągana kajaków na brzeg, ukształtowanych z nachyleniem 1:5 i nawiezionych piaskiem rzecznym. Zadanie obejmuje także wykonanie toru wodnego dla kajaków, tj. połączenie istniejącego starorzecza z korytem rzeki Warty.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Działanie: II.3 Ochrona przyrody

Wartość całkowita projektu: 531 932,14 zł.

Dofinansowanie: 339 999,90 zł.

 

6. Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta”.

 Image

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

 

Cel projektu – ochrona wysokich istniejących walorów środowiska przyrodniczego Gminy oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców i turystów.

 

Projekt pn. „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej „Warta”” realizowany jest w ramach  II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.3 Ochrona przyrody.

Inwestycja jest przedsięwzięciem z zakresu budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ścieżki edukacji ekologicznej „Warta” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na opisywane przedsięwzięcie składają się następujące elementy:

 

  • Ciąg pieszy (chodnik w linii nasypu drogi wojewódzkiej),
  • Tablice informacyjne dotyczące obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego
  • Zatoka parkingowa.

 

 

 

Wartość umowna inwestycji: 289 502,26 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 246 076,92 zł.

 

7. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ulicy Długiej w Warcie w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012”

Inwestycja polega na wybudowaniu kompleksu boisk sportowych z zapleczem sanitarnym. Wybudowane zostaną boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej do piłki siatkowej i koszykówki. Wybudowane zostaną również sanitariaty z szatniami. Całość terenu zostanie ogrodzona i oświetlona. Obiekty będą ogólnodostępne dla mieszkańców Warty i okolic.

Wartość całkowita inwestycji: 1 243 289,44 zł.

Dofinansowanie 50 % Ministerstwo Sportu, 30 % Urząd Marszałkowski w Łodzi

 

8. Droga dojazdowa do przystani jachtowej w  Ostrowie Warckim o długości 614,5 mb.

Inwestycja obejmuje wybudowanie drogi asfaltowej z podbudową wraz z chodnikami z kostki brukowej i odwodnieniem. Droga ma służyć wszystkim korzystającym z przyszłej przystani jachtowej i zaplecza rekreacyjno-turystycznego. Inwestycja budowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw schetynówki.

Wartość całkowita inwestycji: 735 676,94 zł.

Dofinansowanie : 50 % w ramach ww. Programu.

 

9. Rewitalizacja Miasta Warta – etap I.

Image 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

 

Projekt obejmuje następujące inwestycje:

1.     Adaptacja starego przedszkola na budynek administracyjno-socjalny;

2.     Modernizacja budynku Warckiego Centrum Kultury w Warcie;

3.     Rewitalizacja Rynku im. Wł. St. Reymonta z przyległymi ulicami Oxińskiego i Piekarską;

4.     Utworzenie zielonego skweru z placem zabaw w Warcie przy ulicy Skarżyńskiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny

Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

Wartość całkowita inwestycji: 1.505.345,45 zł.

Dofinansowanie: 1.279.543,63 zł.

 

 

Inwestycje planowane:

 

- Budowa Portu jachtowego w m. Ostrów Warcki wraz z kompletną bazą socjalno- rekreacyjną

- Kanalizacja m. Ostrów Warcki oraz Warty ul. Sadowa

- Kanalizacja miejscowości pozostałych miejscowości wokół Zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty na terenie Gminy i Miasta Warta

- Ustalenie tras rowerowych

- Wytyczenie szlaków kajakowych

- Budowa hali sportowej w m. Warta

- Poprawa jakości dróg gminnych

 

 

Projekt "Sala wiejska salą na przyszłość"

Zakończono realizację projektu "Sala wiejska salą na przyszłość", na który otrzymano dotację w wysokości 10.000 zł w konkursie ogłoszonym przez Fundację Wspomagania Wsi. Dzięki dotacji udało się wymienić podłogę i drzwi zewnętrzne w budynku OSP Jakubice. Poprawa stanu budynku pozwoli na organizowanie przez mieszkańców sołectwa imprez okolicznościowych. Sala wykorzystana będzie również na zebrania wiejskie, zebrania organizacyjne członków OSP, KGW... Zostanie ona też udostępniona dzieciom i młodzieży na spotkania oraz do organizacji szkoleń dla rolników i gospodyń wiejskich.