OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Patronat honorowy Burmistrza
Patronat honorowy | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
26.02.2016.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

 

1. Honorowy Patronat Burmistrza Gminy i  Miasta Warta zwany dalej Patronatem, jest wyróżnieniem honorowym,    

   podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 

2.Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, o tematyce dotyczącej m. in. sfery społecznej,

   kulturalnej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, gospodarczej, zdrowia, bezpieczeństwa lub ekologii, o zasięgu lokalnym,

   regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja ma przyczynić się do promocji i               

   kształtowania pozytywnego wizerunku gminy i miasta Warta lub mieć istotne znaczenie dla mieszkańców gminy i miasta

   Warta.

 

3.Do imprez o charakterze lokalnym zalicza się również imprezy organizowane przez szkoły, przedszkola i placówki

   szkolno-wychowawcze, pod warunkiem, że przedsięwzięcia te mają charakter międzyszkolny (międzyprzedszkolny) lub

   angażują uczestników spoza placówki, która jest organizatorem danego wydarzenia.

 

4.Przyznanie Patronatu następuje na wniosek organizatora przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do

   Zarządzenia. Wnioski mogą być złożone osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Warta ul. Rynek im. Wł. St.

   Reymonta 1, 98-290 Warta, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .  Za datę przyjęcia

   wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Warcie

 

5.Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. W szczególnych

   przypadkach termin może zostać skrócony.

 

6.W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.

 

7.Burmistrz podejmuje decyzję po uzyskaniu rekomendacji  Sekretarza  Gminy i Miasta Warta oraz opinii merytorycznej

   Kierownika Wydziału Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, zamówień Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji

 

 

8. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu nie wymaga uzasadnień, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy i  Miasta może odebrać uprzednio przyznany Patronat. O   

    odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.

 

10.Objęcie Patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do umieszczenia w   

     widocznym miejscu, na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących przedsięwzięcia oraz podczas

     jego trwania informacji o Patronacie w brzmieniu „Impreza/uroczystość pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i   

     Miasta Warta”. Informacja powinna być zamieszczana wraz z herbem Gminy i Miasta Warta.

 

11.Organizator składając wniosek o objęcie patronatem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Urząd Gminy i Miasta w

    Warcie na każdym polu eksploatacji w charakterze informacyjno-promocyjnym, wszelkich udostępnionych przez

    organizatora materiałów,  w tym fotograficznych, związanych z imprezą na który został przyznany patronat.

 

Do pobrania wniosek o przyznanie Patronatu:

 

Wniosek.pdf